Tematy

A A A

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji społecznych (Znak: WOŚ.602.7.2019.JK)

2019-09-16 - 2019-10-17
Znak: WOŚ.602.7.2019.JK
Nowy Sącz, dnia 16.09.2019r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317 ze zm.) Prezydent Miasta Nowy Sącz zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu - AKTUALIZACJA".

1. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.

2. Z treścią dokumentu można się zapoznać:
- w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz;
- na stronie internetowej miasta pod adresem: http://konsultacje.nowysacz.pl.
3. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać:
- drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urzad@nowysacz.pl;
- pocztą tradycyjną w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny:
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne AKK";
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz.
Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu można składać w dniach 16.09.2019r. – 07.10.2019 r.

4. Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów
i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" upływa w dniu 07.10.2019r. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA
Grzegorz Tabasz
Dyrektor Wydziału Środowiska
Przygotował: Jarosław Kaim

Treść ogłoszenia na stronie miasta Nowego Sącza: https://www.nowysacz.pl/gospodarka-komunalna-i-ochrona-srodowiska/21978