Tematy

A A A

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie konsultacji dotyczących analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

2018-12-06 - 2018-12-27

Na podstawię art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317) Prezydent Miasta Nowy Sącz zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu".


1. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
2. Z treścią dokumentu można się zapoznać:
  • w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz;
  • na stronie internetowej miasta pod adresem: http://konsultacje.nowysacz.pl.
3. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać:
  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urząd@nowysacz.pl;
  • pocztą tradycyjną w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny:

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne AKK";

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz.

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu można składać w dniach 06.12.2018r. – 27.12.2018 r.

4. Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" upływa w dniu 27.12.2018 r. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Mariusz Hajduk
p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska