Tematy

A A A

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2018

2017-10-06 - 2017-10-23
Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r. Konsultacje będą prowadzone od 9 do 23 października 2017 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
-konsultacji pisemnych poprzez wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych przygotowanych przez Kancelarię - Biuro Organizacji Pozarządowych, opieczętowanych okrągłą pieczęcią Urzędu Miasta Nowego Sącza,
-konsultacji pisemnych poprzez zamieszczenie projektu konsultowanego aktu, na portalu www.nowysacz.pl i www.konsultacje.nowysacz.pl oraz udostępnienie podmiotom biorącym udział w konsultacjach forum internetowego na zgłaszanie uwag,
-otwartego spotkania z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza.

Opublikowano na stronach BIP Urzędu Miasta Nowego Sącza LINK

Konsultowany dokument znajduje się poniżej.