Tematy

A A A

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza

2016-05-02 - 2016-06-01
Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza.

Konsultacje będą prowadzone w ramach prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022, w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej, a także technicznej.

Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu uchwały można składać w terminie od dnia 2 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
  1. spotkania konsultacyjnego z grupami przedstawicielskimi;
  2. otwartej debaty publicznej dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji;
  3. badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety;
  4. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji jest dostępny na stronie podmiotowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/nowysacz , na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza” podzakładka „Konsultacje społeczne” oraz zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”), jak również w Zespole ds. Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6, w godzinach pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

opublikowane na stronach BIP Urzędu Miasta Nowego Sącza. [LINK]

Zarządzenie Nr 129/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza


Projekt Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

Mapa stanowiąca załącznik do projektu Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza [51 MB]

Formularz zgłaszania uwag - plik w formacie .DOC

Kwestionariusz ankiety - plik w formacie .DOC

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowy Sącz

Wyniki badania - ankiety internetowej