Tematy

A A A
Podyskutuj na forum

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2020

2019-10-22

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 5 listopada 2019 r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:


1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania, ul. Jagiellońska 14, (II piętro, pok.211);


2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,


3) Otwartych spotkań z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, które odbędą się w dniach: 28 października 2019 r., w godz. 12:00-16:00 oraz 29 października 2019 r. w godz. 8:00-12:00, w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącz, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).

Uwagi do projektu Programu należy kierować na kartach konsultacyjnych do Referatu Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 23 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytkupublicznego_na_rok_2020


Karta konsultacyjna

Podyskutuj na forum